Corporate Connect

Prof. Sanjay Kumar

Mr. Saif Iqbal

Mr. Vinod Behari

Mr. Saurabh Prasad

Dr. Rahul Chandra

Mr. Jitender Chaudhary

Mr. Himanshu Verma

Mr. Ankur Malhotra

Dr. Ajay Pal Sharma

Mr. Ankit Singh

Ravindra Updadhyay

Sushant Kumar